Nhờ người em hỗ trợ, tôi có được một sample mới

sử dụng CVE-2017-11882. Sample này có thay đổi chút về OLE object, init_key để decrypt binary cũng như các dropped binary so với mẫu tôi đã viết tại đây

1. Stage 1 – Phân tích sơ bộ

Kiểm tra thấy đây là một file RTF:

Sử dụng rtfobj để xem có các embedded objects không, thấy có 4 objects:

Thông qua Profiler, có được thông tin sau:

CVE-2017-11882 Signature

Mở file bằng ứng dụng Word không thấy có nội dung gì (theo đánh giá cá nhân, tụi này làm mẫu không bằng mẫu nhắm vào VN). Nó sẽ drop file e.m vào thư mục Temp. File này sẽ có nội dung như trên hình:

2. Stage 2 – Lấy binary được giải mã

Với sample này, tôi không áp dụng được dụng tính năng Image File Execution Options (IFEO) nên tôi dùng HxD để patch Entry Point của EQNEDT32.exe thành 0xEB 0xEF.

Sau đó mở file bằng ứng dụng Word, dùng OllyDBG tiến hành attach tiến trình EQNEDT32.exe. Sau khi attach xong khôi phục lại các bytes gốc đã patch bằng HxD. Đặt một bp tại CreatFileW:

Thông qua shellcode gọi hàm VirtualAlloc để cấp phát vùng nhớ phục vụ cho việc lưu nội dung của file e.m:

Tiếp theo gọi hàm ReadFile để đọc nội dung từ e.m và lưu vào vùng nhớ ở trên:

Dùng vòng lặp xor để giải mã dữ liệu tại vùng nhớ trên (thuật toán tương tự như bài viết https://tradahacking.vn/l%C3%A0-1937cn-hay-oceanlotus-hay-lazarus-6ca15fe1b241, chỉ khác init_key):

Sau vòng lặp trên có được một PE file mới như sau:

Dump vùng nhớ này ra đĩa để phân tích:

3. Stage 3 – Phân tích binary đã dump

Load binary ở trên vào IDA, nó thực hiện tạo thư mục có tên IISWebClient tại %appdata%:

Thực hiện giải mã một buffer trong không gian địa chỉ bộ nhớ của chính binary này:

Sau đó copy toàn bộ các bytes đã giải mã ở trên vào vùng nhớ đã được cấp phát:

Tạo một key là “Direct3D” tại HKEY_CURRENT_USER\Software & lưu toàn bộ decrypted bytes:


Tiếp theo, drop 3 files vào thư mục IISWebClient đã tạo ở trên:

 • iassvcs.exe (signed by Symantec).
 • sqlite3.dll (signed by Qihoo 360).
 • RasTls.dll (signed by Avira – not valid cert).

Thông tin Digital Signatures của các files:

Tạo persistence key để tự động chạy tại


Sau khi tạo key trong Registry xong, thực thi file iassvcs.exe, file này sẽ load các đã drop cùng thư mục:

Binary cuối cùng được lưu thành file 189AFE4.TMP:

Tiến trình iassvcs.exe sau khi thực thi sẽ kết nối tới C2 tại:

4. IOCs

 • Malicious RTF: c580d77722d85238ed76689a17b0205b4d980c010bef9616b8611ffba21b142e
 • Decrypted binary: 8D7425AE30FD2D5196EC4DCD2540B31A0D26772F
 • Dropped binary:
  • %appdata%\IISWebClient\iassvcs.exe: 62944E26B36B1DCACE429AE26BA66164
  • %appdata%\IISWebClient\sqlite3.dll: FEE0B982AF421FF8C16C0187B376B086
  • %appdata%\IISWebClient\RasTls.dll: C6A73E29C770065B4911EF46285D6557
 • C2:
  • Name: skylineqaz[.]crabdance[.]com
  • Name: xn--ylineqaz-y25ja[.]crabdance[.]com
 • Registry:
  • “HKCU\Software\Microsoft\windows NT\CurrentVersion\windows”; Value name “Load”; Data: C:\Users\{username}\AppData\Roaming\IISWEB~1\iassvcs.exe
  • “HKEY_CURRENT_USER\Software\Direct3D”
No Comments
Post a Comment