DỊCH VỤ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

VSEC cung cấp những Dịch vụ đánh giá ATTT bao gồm đánh giá công nghệ, môi trường và con người. Các dịch vụ đánh giá an ninh mạng của chúng tôi bao gồm: Dịch vụ Kiểm thử thâm nhập – Penetration Testing (Pentest) và Dịch vụ Red-team.
PENTEST
Pentest là viết tắt của Penetration Testing – một hình thức đánh giá mức độ an toàn của một hệ thống IT thông qua việc mô phỏng một cuộc tấn công thực tế được cho phép bởi tổ chức đó. Hiểu đơn giản, mục tiêu của Pentest là cố gắng xâm nhập vào hệ thống để phát hiện ra những điểm yếu tiềm tàng mà hacker có thể khai thác, từ đó đề xuất phương án khắc phục chúng để loại trừ khả năng bị tấn công trong tương lai.
REDTEAM
RedTeam là phương pháp đánh giá bảo mật dựa trên việc thực hiện hành vi tấn công bằng mọi cách nhằm xâm nhập thành công vào hệ thống của doanh nghiệp như các tội phạm mạng.